Opłaty

Przepisy prawne regulujące wysokość opłat za świadczenia przedszkola:

Uchwała Nr XL/1055/17Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu obowiązujące od 1 stycznia 2017r.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola wykraczających poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: 8:00 – 13:00.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu. Opłata ta podlega zwrotowi za każdą niewykorzystaną godzinę korzystania ze świadczenia.

Z opłaty tej zwolnieni są posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

Warunki zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) dzieci do lat 5  w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa „Regulamin zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5”.

Opłata za wyżywienie -dzienna stawka żywieniowa – 6 zł.

  • śniadanie -  1,50 zł
  • obiad – 3,00 zł.
  • podwieczorek -  1,50 zł

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty za świadczenia przedszkola pobierane są z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Płatność gotówką w siedzibie przedszkola lub przelewem na konto.

Za nieterminowe uiszczanie opłat naliczane są ustawowe odsetki karne.

Powstałe i nie uregulowane zaległości za okres 1 miesiąca będą podstawą do:

  • rozwiązania przez dyrektora umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 3 – 5 letniego bez wypowiedzenia;
  • przepisania przez dyrektora na podstawę programową dziecka 6 - letniego spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 16-05-2017
wytworzył: Beata Hummel
data: 16-05-2017
data: 16-05-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 19-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 27-03-2011 - Edycja treści
  • 19-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 323