Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata, aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi jest przedszkolem publicznym, gdyż

  • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rodzice dziecka sześcioletniego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, skreślenie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r., poz. 977, z późn. zm.).

Tekst rozporządzenia

Zmiany do tekstu rozporządzenia

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 05-12-2017
wytworzył: Beata Hummel
data: 05-12-2017
data: 05-12-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 06-06-2017 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 141