Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza


Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

Edukacja:

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole podstawowej,
 • dzienniki zajęć przedszkola.

Sprawy administracyjne:

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za Przedszkole.

Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość:

 • raporty,
 • sprawozdania.

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.

6.  Finanse przedszkola:

 • sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

 • Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (codziennie w godzinach 9 – 15, bądź w innych indywidualnie umówionych godzinach).
 • Odpłatność za przedszkole: specjalista w ustalone dni każdego miesiąca ( szczegółowa informacja na tablicy ogłoszeń ).
 • Informacje o dziecku : nauczycielki poszczególnych grup.
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami i umówionym indywidualnym terminem konsultacji.

Sprawy można załatwiać ustnie bezpośrednio z zainteresowana osobą, telefonicznie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 11-12-2015
wytworzył: Beata Hummel
data: 11-12-2015
data: 11-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 11-05-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 379